Skip to content

Tag: ביטוח אבטלה

מה רוצים העובדים?

על מחקר שפרסמתי לאחרונה בכתב העת Journal of Institutional economics, תחת הכותרת: What do workers want? Institutional complementarity as a mechanism of social change

בגדול, יש שתי גישות שמסבירות חקיקה חברתית, ובפרט ביטוחים חברתיים. האחת מתמקדת בכוחם של ארגוני העובדים, וגורסת כי ככל שהעובדים חזקים יותר פוליטית ומאורגנים החקיקה החברתית תהייה נדיבה יותר. השנייה גורסת כי חקיקה חברתית היא תוצאה של הסכמה חברתית רחבה המושתתת על קואליציה בין מעסיקים ועובדים בענפים דומיננטיים וכן גורמים ממשלתיים, מתוך הכרה של כל השותפים בקואליציה כי החקיקה החברתית תואמת את האינטרסים והעדפות שלהם.

במאמר זה שיתפרסם לאחרונה, בדקתי איזה משתי התיאוריות מסבירה טוב יותר את חקיקת חוק ביטוח אבטלה בישראל.

1 Comment

על חקיקת חוק ביטוח אבטלה בישראל

בהרצאה זו אני מציג את המחקר שלי על חקיקת חוק ביטוח אבטלה בישראל ב-1972. בקצרה, המחקר מראה כי חוק ביטוח אבטלה בישראל היה נצחון של הימין הכלכלי – המחנה “הלאומי-ליברלי” – ולא של השמאל הסוציאל הדמוקרטי, אשר העדיף את מחויבות המדינה לספק תעסוקה על פני ביטוח-אבטלה.

גרסה מוקדמת והיסטורית של המחקר פורסמה בעברית בביטחון סוציאלי, וגרסה מאוחרת המעוגנת בתיאוריה פורסמה בכתב העת Journal of Institutional Economics.

 

 

Leave a Comment