Skip to content

קרמפף, אריה. 2015. המקורות הלאומיים של כלכלית השוק: פיתוח כלכלי בתקופת עיצובו של הקפיטליזם הישראלי (הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים)

לאתר ההוצאה


תקציר

ספר זה עוסק ביחסים בין שני הכוחות המעצבים את הקפיטליזם המודרני -הממשלה והשוק – בתהליך התהוותו של הקפיטליזם הישראלי. שתי הנחות עומדות ביסודו. ראשית, ההנחה כי ידע כלכלי ואינטרסים לאומיים מבנים זה את זה. שנית, ההנחה כי בין הממשלה והמגזר הפרטי מתקיימים יחסים של תלות הדדית ושיתוף פעולה תוך כדי קונפליקט. על סמך שתי הנחות אלו ספר זה מבקש להסביר את תהליך התהוותו של הקפיטליזם הישראלי ואת התמורות שעבר בתקופה המתחילה בשנות השלושים ומסתיימת בשנות השישים של המאה העשרים.


נכתב על הספר

אולג קומליק. 2015. בסוציולוגיה ישראלית, י”ח (1): 177-179. 

יחב”ל על הזמן: על גלובליזציה, כלכלה ופוליטיקה/5 במאי, 2015

חננאל ארמן, 2016. גם בן גוריון הבין שהסוציאליזם לא עובד. מידה, 18 למאי. 

נ”ע. 2015. כך עוצב הקפיטליזם הישראלי. זו הדרך. 25 במארס. 


ראיונות על הספר

ראיון טלויזיוני ב“עושים סדר” עם גל גבאי. 30 למרץ, 2015.

ראיון במגאזין דה-מרקר עם גיא רולניק. 12 ליולי, 2015.