Skip to content

Month: September 2019

מה רוצים העובדים?

על מחקר שפרסמתי לאחרונה בכתב העת Journal of Institutional economics, תחת הכותרת: What do workers want? Institutional complementarity as a mechanism of social change

בגדול, יש שתי גישות שמסבירות חקיקה חברתית, ובפרט ביטוחים חברתיים. האחת מתמקדת בכוחם של ארגוני העובדים, וגורסת כי ככל שהעובדים חזקים יותר פוליטית ומאורגנים החקיקה החברתית תהייה נדיבה יותר. השנייה גורסת כי חקיקה חברתית היא תוצאה של הסכמה חברתית רחבה המושתתת על קואליציה בין מעסיקים ועובדים בענפים דומיננטיים וכן גורמים ממשלתיים, מתוך הכרה של כל השותפים בקואליציה כי החקיקה החברתית תואמת את האינטרסים והעדפות שלהם.

במאמר זה שיתפרסם לאחרונה, בדקתי איזה משתי התיאוריות מסבירה טוב יותר את חקיקת חוק ביטוח אבטלה בישראל.

1 Comment