Skip to content

פרסומים בעברית

(לרשימת פרסומים מלאה )

ספרים בעברית

 1. קרמפף, אריה. 2015. המקורות הלאומיים של כלכלית השוק: פיתוח כלכלי בתקופת עיצובו של הקפיטליזם הישראלי (הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים).

מאמרים בעברית

 1. קרמפף, אריה (2022). לקראת תיאוריה היסטורית של עצמאות בנקים מרכזיים: ארבע אפיזודות בהיסטוריה של בנק ישראל. כתב העת משפט, חברה ותרבות. כרך מיוחד בנושא “כלכלה, מוסדות ומשפט בישראל” בעריכת פרופ’ רון חריס וד”ר דרור גולדברג.
 2. קרמפף, אריה. 2021. “משבר האקלים: משבר של כלכלת השוק או משבר האדם?” In קיימות ישראלית: חידוש האחריות לטוב המשותף, edited by אריה וגנר, 159–79. תל אביב: הוצאת הספרים של מכון מופ”ת.
 3. קרמפף, אריה. 2018. הקשר הבלתי מדובר בין הניאוליברליזם הישראלי לסכסוך. הזמן הזה.
 4. קרמפף, אריה. 2018. משילות פיננסית. מפתח: כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית, 13: 83-109.
 5. קרמפף, אריה. 2013. ליברליזציה וביטוח אבטלה: הילכו שניים בלתי אם נועדו. ביטחון סוציאלי, 91: 29-57.
 6. קרמפף, אריה. 2012. מקורות ריכוזיות המערכת הבנקאית בישראל: מחירו של פיתוח?. רבעון לכלכלה, 59 (3-4): 83-107.
 7. קרמפף, אריה. 2009. כינונו של מושג העצמאות הכלכלית בשיח הישראלי, 1966-1948. עיונים בתקומת ישראל, 19: 1-34.
 8. קרמפף, אריה. 2006. התיאוריה התיאולוגית של האינדיבידואליזם הרכושני. מטפורה: כתב עת פילוסופי, 6: 127-146.
 9. קרמפף, אריה. 2004. התנועות החברתיות והכלכלנים. חברה, כתב עת סוציאליסטי לענייני חברה, כלכלה, פוליטיקה ותרבות. גליון 15.

ביקורת ספרים בעברית

 1. קרמפף, אריה. 2019. ביקורת על הספר: Assaf Likhovski. Tax Law and Social Norms in Mandatory Palestine and Israel . סוציולוגיה ישראלית, כ’, [2], עמ’ 195-197.

פרקים בספרים בעברית

 1. קרמפף, אריה. 2010. המטפיזיקה של העובדה: מדידות חברתיות בישראל בפרספקטיבה היסטורית והשוואתית. בתוך, הכל מדיד?! מבטים ביקורתיים על דירוג וכימות. עורכים, יוחאי חקק, לאה קסן ומיכל קרומר-נבוא. הוצאת אוניברסיטת בן-גוריון.