Skip to content

פרסומים בעברית

(לרשימת פרסומים מלאה )

ספרים בעברית

  1. קרמפף, אריה. 2015. המקורות הלאומיים של כלכלית השוק: פיתוח כלכלי בתקופת עיצובו של הקפיטליזם הישראלי (הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים).

מאמרים בעברית

  1. קרמפף, אריה. 2018. הקשר הבלתי מדובר בין הניאוליברליזם הישראלי לסכסוך. הזמן הזה.
  2. קרמפף, אריה. 2018. משילות פיננסית. מפתח: כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית, 13: 83-109.
  3. קרמפף, אריה. 2013. ליברליזציה וביטוח אבטלה: הילכו שניים בלתי אם נועדו. ביטחון סוציאלי, 91: 29-57.
  4. קרמפף, אריה. 2012. מקורות ריכוזיות המערכת הבנקאית בישראל: מחירו של פיתוח?. רבעון לכלכלה, 59 (3-4): 83-107.
  5. קרמפף, אריה. 2009. כינונו של מושג העצמאות הכלכלית בשיח הישראלי, 1966-1948. עיונים בתקומת ישראל, 19: 1-34.
  6. קרמפף, אריה. 2006. התיאוריה התיאולוגית של האינדיבידואליזם הרכושני. מטפורה: כתב עת פילוסופי, 6: 127-146.

פרקים בספרים בעברית

  1. קרמפף, אריה. 2010. המטפיזיקה של העובדה: מדידות חברתיות בישראל בפרספקטיבה היסטורית והשוואתית. בתוך, הכל מדיד?! מבטים ביקורתיים על דירוג וכימות. עורכים, יוחאי חקק, לאה קסן ומיכל קרומר-נבוא. הוצאת אוניברסיטת בן-גוריון.